İLK DEFA VEYA YENİDEN ATANAN PERSONELİN LOJMAN TALEBİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Kamu Konutları Yönetmeliğinin 14. madde hükmünde, göreve yeniden veya ilk defa atananların konut tahsis taleplerinin, ataması ocak ayı içinde yapılmış ise o yıl, aksi halde boş konut yok ise müteakip yılda değerlendirileceği ve puanlama yapılacağı ifade edilmektedir.
20 Kasım 2020 01:35

Soru: Teknik hizmet sınıfında memurum. Lojman başvurum alınmadı, sebebi de başvuru listesinde olmamam denildi. Kamu Konutları Yönetmeliğine göre, boş konut olması halinde başvuruyu herhangi bir zaman diliminde yapabilir miyim?

Cevap:Lojman olarak bilinen kamu konutlarına ilişkin düzenlemeler Kamu Konutları Kanunu ile bu Kanuna dayalı olarak yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğinde yer almaktadır. Yönetmelikte; kamu konutlarının sınıflandırılması, başvuru, tahsis ve kullanım şekli, oturma süresi, ödenecek kira bedeli ve konutların tahliyesine ilişkin detaylı düzenlemelere yer verilmiştir.

Yönetmelik hükümlerine göre sıra tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (4) Sayılı Sıra Tahsisli Konutların Puanlama Cetvelinde yer alan kriterler çerçevesinde oluşan puan üstünlüğüne göre 5 yıl süreyle tahsis edilen konutlardır.

Yönetmeliğin 14. Maddesine göre kendisine konut tahsisini isteyen memur, bir örneği Yönetmeliğe ekli (EK-5) beyanname ile bağlı bulunduğu en yakın disiplin amirine başvurmakta, amir tarafından beyanname tetkik edilerek, konut tahsis komisyonlarına sunulmak üzere, konut tahsis işlemlerini yürütmekle görevlendirilen birime gönderilmektedir. Bu birim beyannameleri Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik uyarınca verilen mal bildirimleriyle karşılaştırılması için mal bildirimlerinin verileceği mercilere göndermekte, karşılaştırma işlemi sonuçlandıktan sonra, konut tahsis işlerini yürütmekle görevlendirilen birimde, beyannamedeki bilgilere göre ek (4) sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınarak ve her yıl Ocak ayı içinde gerekli değerlendirme bilgisayar ortamında yapılarak toplam puana göre sıra cetveli düzenlenmektedir. Sonuç bir yazı ile ilgili personele veya bu personele duyurulmak üzere görev yaptığı birime bildirilmektedir.

14. madde hükmünde ayrıca, göreve yeniden veya ilk defa atananların konut tahsis taleplerinin, ataması ocak ayı içinde yapılmış ise o yıl, aksi halde boş konut yok ise müteakip yılda değerlendirileceği ve puanlama yapılacağı ifade edilmektedir. Başka bir ifadeyle yıl içinde herhangi bir tarihte ataması yapılan personel boş konut olması halinde tahsis talebinde bulunabilecektir. Şayet boş konut yoksa ocak ayı içinde atananların başvurusu o yıl için, diğer aylarda atananların başvurusu ise takip eden yıl için değerlendirilecek ve puanlama yapılacaktır.

Yönetmeliğin 20. Maddesine göre, sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi beş yıl olup, bu sürenin tamamlanmasından sonra, konuttan yararlanacak başka personelin olmaması halinde, belli bir süre verilmeksizin ve şartlı olarak konutta oturmaya devam edilmesine izin verilebilmektedir. Konutta oturmak için sıra bekleyen bulunduğu takdirde, beş yıldan fazla oturma süresi en fazla olandan başlamak üzere, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde konutun boşaltılması zorunludur.

Yukarıda yer verilen hükümler dikkate alındığında;

- Ocak ayı içinde ataması yapılan personelin boş konut olsa da olmasa da atandığı yıl konut tahsis başvurusu yapabileceğini ve diğer personel için daha önce puanlama yapılmış ise oluşacak puanı ile mevcut sıralamaya dahil edileceğini,

- Ocak ayı dışında atanan personelin boş konut olması halinde atandığı yıl konut tahsis talebinde bulunabileceğini ve diğer personel için daha önce puanlama yapılmış ise oluşacak puanı ile mevcut sıralamaya dahil edileceğini,

- Ocak ayı dışında atanan personelin boş konut olmaması halinde atandığı yıl konut tahsis talebinde bulunabileceğini ancak başvurusunun müteakip yıl değerlendirileceğini ve puanlamasının yapılacağını,

- 5 yıllık oturma süresi dolduğu halde konuttan yararlanacak başka personel olmadığı için konutta şartlı olarak oturmaya devam edenlerin oturduğu bu konutların boş konut olarak kabul edilerek, ilk defa veya yeniden atananların konut tahsis talebi olması halinde bu şekilde oturulan konutların boşaltılması ve başvuru sahiplerine tahsis edilmesi gerektiğini, değerlendirmekteyiz.

MEMURLAR.NET

DİYANET BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #