SON EKLENENLER

Protokol ile memurun bir kurumdan diğerine nakli yapılabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, merkezi ısıtma sistemleri kurma, kurdurma, işletme veya işlettirme görev ve yetkisinin büyükşehir Belediyesinde olduğundan, ilçe belediyesine ait Bölgesel Isıtma Sisteminde tahsildar kadrosunda çalışmakta olan davacının kadrosunun da büyükşehir belediyesine aktarılmasını hukuka uygun buldu.
25 Ocak 2023 13:06

Aksi yöndeki ilk derece mahkemesinin ısrar kararını bozdu.

İlk derece mahkemesi 74 üncü maddesini gerekçe göstermiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74. maddesinin 1. fıkrasında, memurların anılan Kanun'a tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibarıyla girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakillerinin mümkün olduğunun belirtildiği; Soma Belediye Başkanlığında görevli olan davacının, 657 sayılı Kanun'un 74. maddesinde yazılı kurumlar arası nakil hükümleri uyarınca Manisa Büyükşehir Başkanlığınca tesis edilecek atama işlemiyle naklinin sağlanması gerekirken, davalı idareler arasında imzalanan Soma Bölgesel Isıtma Sistemi Devir Protokolü uyarınca devrine ilişkin dava konusu işlemde şekil unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Danıştay 2. Daire: Sebep unsuru "protokoldür"

Mahkemenin dava konusu personel devrinin sebep unsuru olan iki belediye arasında yapılmış protokol hükümlerine göre hukuki inceleme ve araştırma yapması gerekirken; dava konusu işlemin 657 sayılı Kanun'un 74. maddesinde düzenlenen kurumlar arası nakil hükümlerine göre yapılması gerektiği, işlemde şekil unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

İDDK Danıştay 2. Dairesi lehine görüş vermiştir.

T.C.
DANIŞTAY


İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
Esas No: 2022/2004
Karar No: 2022/2477

TEMYİZ EDEN (DAVALILAR): 1- . Büyükşehir Belediye Başkanlığı
VEKİLİ: Av..
2- . Belediye Başkanlığı
VEKİLİ: Av..

KARŞI TARAF (DAVACI): .
VEKİLİ: Av..

İSTEMİN KONUSU: ... İdare Mahkemesi'nin. tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Manisa İli, Soma Belediye Başkanlığı, Soma Bölgesel Isıtma Sisteminde tahsildar kadrosunda çalışmakta olan davacı tarafından, Soma Belediye Başkanlığı ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılan protokol gereği kadrosunun Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmesine ilişkin. tarih ve. sayılı işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74. maddesinin 1. fıkrasında, memurların anılan Kanun'a tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibarıyla girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakillerinin mümkün olduğunun belirtildiği; Soma Belediye Başkanlığında görevli olan davacının, 657 sayılı Kanun'un 74. maddesinde yazılı kurumlar arası nakil hükümleri uyarınca Manisa Büyükşehir Başkanlığınca tesis edilecek atama işlemiyle naklinin sağlanması gerekirken, davalı idareler arasında imzalanan Soma Bölgesel Isıtma Sistemi Devir Protokolü uyarınca devrine ilişkin dava konusu işlemde şekil unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, yoksun kalınan parasal hakların davalı Soma Belediye Başkanlığı tarafından işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay İkinci Dairesinin 20/09/2021 tarih ve E:2021/14534, K:2021/2787 sayılı kararıyla;

Dava konusu işlemin, bölgesel ısıtma sistemi işletmek görevinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca büyükşehir belediyesine ait olması ve anılan hususta 6360 sayılı Kanun'da bir düzenleme bulunmaması nedeniyle, Soma Belediye Başkanlığı ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılan protokol gereği personel devrine ilişkin olduğu,

Bu nedenle, Mahkemenin dava konusu personel devrinin sebep unsuru olan iki belediye arasında yapılmış protokol hükümlerine göre hukuki inceleme ve araştırma yapması gerekirken; dava konusu işlemin 657 sayılı Kanun'un 74. maddesinde düzenlenen kurumlar arası nakil hükümlerine göre yapılması gerektiği, işlemde şekil unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle vermiş olduğu kararda hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle, . İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla, davacının dava konusu işlem öncesinde Soma Belediye Başkanlığı emrinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak tahsildar kadrosunda görev yaptığı, Anayasanın 128. maddesi uyarınca da atamasının/naklinin ancak kanunla düzenleneceği, kanun dışında ikincil düzenlemelerle (protokol vs.) kurumlar arası naklinin yapılamayacağı, memurların kurumlar arası naklinin de 657 sayılı Kanun'un 74. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde yapılabileceği gerekçesi de eklenmek suretiyle dava konusu işlemin iptali, yoksun kalınan parasal hakların davalı Soma Belediye Başkanlığı tarafından işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARI:

Davalı idarelerden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, Soma Belediye Başkanlığına bağlı Soma Bölgesel Isıtma Sistemlerinin. tarih ve . sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararına dayalı olarak 10/02/2015 tarihinde yapılan protokolle idarelerine devredildiği, anılan protokolün personel başlıklı 4.maddesinin 5.fıkrası gereğince ısıtma sistemlerinde görev yapan personelin muvafakatleri alınarak idarelerine nakil işlemlerinin gerçekleştirildiği, davacının da nakil işlemine muvafakatinin alındığı ileri sürülmektedir.
Davalı idarelerden Soma Belediye Başkanlığı tarafından, dava konusu işlemin, bölgesel ısıtma sistemi işletmek görevinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca büyükşehir belediyesine ait olması ve anılan hususta 6360 sayılı Kanun'da bir düzenleme bulunmaması nedeniyle, Soma Belediye Başkanlığı ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılan protokol gereği personel devrine ilişkin olduğu, bu nedenle, Mahkemenin dava konusu personel devrinin sebep unsuru olan iki belediye arasında yapılmış protokol hükümlerine göre hukuki inceleme ve araştırma yapması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, ısrar kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz istemlerinin kabulü ile. İdare Mahkemesinin ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Davacının görev yaptığı Soma Bölgesel Isıtma Sistemi, Soma Belediye Başkanlığı tarafından işletilmekte iken, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun ile Manisa Belediyesinin büyükşehir belediyesine dönüşmesi ve bölgesel ısıtma sistemleri işletmek görevinin büyükşehir belediyesine ait olması nedeniyle, Soma Belediye Başkanlığı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalanan 10/02/2015 tarihli protokol ile tüm taşınır, taşınmaz malları ve personeli ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir.
Davacının kadrosunun da, anılan protokol hükümleri gereği . tarih ve . sayılı işlem ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmesi üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

23/07/2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun "Amaç" başlıklı 1. maddesinde, "Bu Kanunun amacı, büyükşehir belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır." hükmüne yer verilmiş; "Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları" başlıklı 7. maddesinin, 1. fıkrasında büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları sayılmış olup bu fıkranın (y) bendinde, "Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek." büyükşehir belediyesinin görevleri arasında sayılmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1.maddesi ile aralarında Manisa İlinin de bulunduğu ondört ilde büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür.

Anılan Kanun'un geçici 1. maddesinin 1. fıkrasında, anılan Kanundan kaynaklanan devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini yürütmek üzere vali tarafından, bir vali yardımcısının başkanlığında, valinin uygun göreceği kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve ilgili belediye başkanlarının katılımıyla devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu kurulacağı; 6. fıkrasında tüzel kişiliği kaldırılan il özel idareleri personelinin, komisyon kararıyla ilgisine göre yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredileceği; 7. fıkrasında büyükşehir belediyesine dönüşen il belediyesinin sahip olduğu her türlü taşınır, taşınmaz malları ve personelinin, komisyon kararıyla ilgisine göre büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri ile bağlı kuruluşlar arasında paylaştırılacağı; 8.fıkrasında da, büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere personel, her türlü taşınır ve taşınmaz malların ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçların, komisyonca ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılacağı düzenlenmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının da kadrosunun bulunduğu Soma Bölgesel Isıtma Sistemi birimi ile ilgili olarak, Manisa Valiliği, İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün. tarih ve . sayılı görüş yazısında 6360 sayılı Kanun'da merkezi ısıtma sistemlerinin devrine ilişkin bir hüküm bulunmadığı gerekçesiyle Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca Soma Bölgesel Isıtma Sistemi ile ilgili bir işlem yapılamayacağı ve konunun Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlanması gerektiğinin bildirildiği, bunun üzerine Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin . tarih ve . sayılı kararıyla Soma Belediyesi ile davacının çalıştığı Bölgesel Isıtma Sisteminin Manisa Büyükşehir Belediyesine devrine ilişkin 10/02/2015 tarihli devir protokolünün imzalandığı, anılan devir protokolünün 4.5. maddesinde "Bölgesel Isıtma Sistemi kapsamında işçi ve memur olarak istihdam edilen 31 personelin Soma Belediye Başkanlığından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredileceği" hususunun düzenlendiği, Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 11/02/2015 tarihli yazısı ile 10/02/2015 tarihli protokol gereği nakledilecek personelden muvafakat alınması ve naklen atanmalarına esas belgelerinin gönderilmesinin istendiği, Soma Belediye Başkanlığının . tarih ve . sayılı yazısı ile de Bölgesel Isıtma Sisteminde istihdam edilen 31 adet personelin devrinin gerçekleştirildiği, davacının da aralarında bulunduğu 20 memura muvafakat verildiği ve 12/02/2015 tarihi itibarıyla Soma Belediyesinden ilişiklerinin kesileceği hususlarının bildirilmesini müteakiben dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta, Manisa İlinde 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesi kurulması ve Manisa il belediyesinin büyükşehir belediyesine dönüştürülmesi neticesinde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesinin, 1. fıkrasının (y) bendi çerçevesinde merkezi ısıtma sistemleri kurma, kurdurma, işletme veya işlettirme görev ve yetkisinin büyükşehir belediyesine ait olması sebebiyle, davacının görev yaptığı Soma Belediyesi Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri Biriminin 6360 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesine geçeceği hususu tartışmasızdır.

Bu durumda, bölgesel ısıtma sistemi işletmek görevinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca büyükşehir belediyesine ait olduğu, anılan hususta 6360 sayılı Kanun'da bir düzenleme bulunmadığı ve dava konusu işlemin tesisinden önce davacının görev yaptığı Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri Biriminin protokol ile Manisa Büyükşehir Belediyesine devredildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, hizmet gereklerine uygun olarak davacının kadrosunun Manisa Büyükşehir Belediyesine devredilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali, yoksun kalınan parasal hakların davalı Soma Belediye Başkanlığı tarafından işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolundaki temyize konu . İdare Mahkemesinin ısrar kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarelerin temyiz istemlerinin kabulüne;

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline, yoksun kalınan parasal hakların davalı Soma Belediye Başkanlığı tarafından işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine ilişkin . İdare Mahkemesinin temyize konu . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/09/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

MEMURLAR.NET

DİYANET BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER