ABDURRAHMAN ÖRNEK ornekabdurrahman@gmail.com

MODERN EĞİTİM SÜRECİ

22 Ocak 2021 Cuma 08:04

 Eğitim insanlığın başlangıcından beri hep seçkinler için erişilebilir ve uygulanabilir teori olmuştur. Modern eğitim seküler zihni yapının oluşmasında ve sürekliliğinin sağlanmasının yanında muhafazakarlığı da rencide etmeden laik bir sistemle geniş kitlelere kabul ettirmenin sonucudur. Modernite her şeyden önce kendisinden önceki geleneğe ve felsefelere meydan okuyan bununla da kalmayıp onları ötekileştiren bir zihniyettir. Modernizm, meşruiyetini tesis için kendine özgü öyle kurumlar ihdas etti ki, bunların başında modern  eğitim sistemi gelir. Modern eğitimin  ortaya çıkması,sanayi toplumu ile doğrudan ilgilidir. İnsan zihni, sürekli geçmişle gelecek arasına gerilmiş bir hat üzerinde gelip giden hafızaya sahip olmasından dolayı geçmişi bırakamaz. Modern eğitim muhafazakar eğitimi tamamen dışlayarak ebeveyn, çevre etkisini  eğitim sisteminin dışına çıkararak bireyselliği merkezi otoritenin iradesi yapmıştır. Modern eğitim yaratıcının elindeki güzel ve mükemmel olan her şeyi ,toplumsal hayatta sorunların merkezi ve membaı yapmıştır der, Rousseau. Modern eğitim, dinin  alternatifi olarak modern akıl ve düşünce tezlerini gerçekleştirmek ve bunu hayatın her alanına enjekte etmeye çalışan bir süreçtir. Çünkü seküler değerler dünyasını üretmek ve modern ekonominin ihtiyaç duyduğu uzmanlaşmış kadroları yetiştirmek için zorunlu kitle eğitimi kaçınılmazdı. Modern eğitimin en önemli özelliklerinden biri de laik olma gereği idi. Laik eğitim de kitlelere hiçbir ideoloji, din ve felsefe dayatması yapmadan, kişiler belirli düşüncelere sahip olabilirler ama bu düşüncelerini mekanlara  taşımamalıdır. Bunun sonucunda hedeflenen herkesin birbirine benzetilmesi (aynı duygu, his ve düşünce içinde ) olmalarını sağlamak amacı da gerçekleşmiş oluyor. Modern eğitimle bireylerin denetimi daha da kolaylaşmış oluyor. Okullar zihin  denetiminin en iyi gerçekleştirildiği kurumlardır. Belli özellikler de ve nitelikler de nesil yetiştirmek. (Foucault)Modern eğitim diğer yandan zorunlu eğitimi ortaya çıkarmıştır. Zorunlu eğitimin de iki önemli öncü görevi vardır. Bunlardan birincisi modern devlet ve ulus devlet anlayışı, diğeri de modern ekonomik, diğer adıyla kapitalizmdir. Bu iki yeni oluşum, varlığını sürdürebilmek için eğitime mutlak ihtiyaç duymaktadır. Modern hayatın inşasını sağlayacak olan ana unsur kamusal eğitimdir. Devlet çeşitli alanlarda ihtiyaç duyduğu insan kaynağını modern eğitimle karşılamak ister(Mustafa Gündüz) Modern devletler şirket mantığıyla yönetim anlayışını benimsedikleri için, vicdanı ve ahlakî olmayan ama yeteneği ve çalışkanlığı olan insanlara ihtiyaç duyarlar. 

   Bizdeki ilk yenileşme ve modernleşme hareketi askeri alanda başlamıştır. Askeri alanda başlayan yenilikler II. Mahmut'un son dönemlerindeki sivil örnekleri verdi. Türkiye'de modern eğitim ilk olarak 1839'da sivil rüştiyelerin ve ardından eğitim fakültelerinin kökeni Daru’l-Muallimin’in 1848 açılmasıyla başladı.1876 daki Kanun-i Esasi’de ilk olarak “eğitimin bütün Osmanlı tebaasına mecburi olduğu” hükmü getirilmiştir. Böylece resmi makamlar eğitimin daha çok dünyevileşmesi gerektiğine de inanmışlardır. Zorunlu eğitimin kabulünde  ve hayata geçirilmesinde Osmanlı Devleti çağdaşlarından hiç de geri değildir. Hatta birçok bakımdan onlardan daha ileridir.İlköğretimin öneminin, yararının ve gerekliliğinin devlet eliyle halka fark ettirilmesiyle zorunlu eğitimin sadece eğitim ilgilerini ve öğrencileri değil doğrudan doğruya halkı ilgilendirdiği düşündüülrmüş, neticesinde ilköğretimin herkese zorunlu hale getirilmesine karar verilmiştir. Modern eğitimin ortaya çıkışı, kitlenin toptan eğitilmesi tek  tipleştirilmesi gibi modern amaçlar zuhur edinceye kadar da dünyanın hiçbir yerinde yaygın bir okul sistemi görülmemiştir. İnsanın yönettiği fonksiyonlar makinalara devredilirken insanın ne olduğu sorusu daha da bilinmez hale gelmiştir modern eğitimle. Devlet yetkililerinin eğitimin sürekliliği konusunda yapacakları görev, bireylere ve topluma bu sürekliliğin gereklerini anlatmak ve onu vazgeçilmez ihtiyaç haline getirmek için eğitimin cazip yönlerini göstermek, böylece vatandaşı gerçek anlamda tercih eden konumuna getirmektir.Modern eğitim zorunlu eğitimin ardından bu sefer de daha önce de kısmen uygulanan uzaktan eğitimi doğurdu. Son olarak salgın süreciyle beraber uzaktan eğitim Modern eğitimin yeni bir modeli olarak yaklaşık bir yıldır dünyanın eğitim işleyişine katkı sunmaktadır. Bir nevi okullarla sosyal ortam bulan çocuklar uzaktan eğitimle birbirinden ve paylaşılan bilgilerden uzak daha kontrollü ve tehlikesiz bir eğitim ortamının denekleri olmuş durumdalar.

YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #